Nieuws

Nog meer focus op brandveiligheid bouw in de PGS15 E-learning

De E-learning cursus PGS15 is geactualiseerd en er is nu nog meer focus op de brandveiligheid van de gevaarlijke stoffen opslag. Als het gaat om kennis van zaken met betrekking tot de uitgangspunten van de bouw van de PGS15 opslagen is de cursus uitgebreid met extra kennis.

Volgens de PGS15 dient een gevaarlijke stoffen magazijn een minimale WBDBO van 60 minuten te hebben in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO. Dat vraagt om kennis van zaken met betrekking tot de constructie en materiaalgebruik.  Zo wordt bij nieuwbouw van PGS15 magazijnen steeds vaker voor beton gekozen in plaats van staal. Bij vragen over de brandwerendheid is ook de isolatie van een gebouw van belang en dat is zeker bij veel bestaande bouw een ‘lastig verhaal’. Veel oudere magazijnen zijn gebouwd in tijden dat er een opmerking over de WBDBO in de bouwtekening stond en ‘als je mazzel hebt’ een opmerking over de gebruikte materialen en steensoort. Met betrekking tot bestaande bouw ervaren veel opslaghouders dat het moeilijk te bewijzen valt wat de WBDBO van hun gebouwen is. Indien het gebouw niet, of deels niet, de vereiste brandwerendheid bezit kan de afstandseis uitkomst bieden (weerstand tegen brandOverslag, het WBO-deel van de WBDBO). Dan moet er wél een voldoende brede strook op eigen terrein worden aangehouden tussen enerzijds het opslaggebouw en anderzijds de erfgens en brandbare gebouwen op het eigen terrein die vrij is van brandbare materialen, de breedte van die strook hangt af van de brandwerendheid van het opslaggebouw.

Alvorens een gevaarlijke stoffen opslag te betrekken, nieuwbouw of bestaande bouw, is het raadzaam om kennis van zaken te hebben over de PGS15. Volg de E-learning cursus PGS15.

E-learning cursus PGS15 steeds populairder

Het aantal cursisten dat de online cursus PGS15 neemt steeds meer toe. In 6 maanden tijd nam het aantal deelnemers met 48% toe en de groei blijft naar verwachting nog wel even aanhouden. De toename aan economische bedrijvigheid zorgt er voor dat medewerkers minder tijd hebben om af te reizen naar een externe cursuslocatie.

De verplichting tot het volgen van een PGS15 cursus volgt uit de opleidingsverplichting die opgenomen is in de PGS15 zelf. Op de website www.pgs15.training wordt de enige E-learning cursus aangeboden die deelnemers in staat het vereiste certificaat te behalen. De cursus wordt niet alleen aangeboden in het Nederlands, maar ook in het Engels. Gezien de niet aflatende bedrijvigheid in Nederland en de voortdurende groei van de logistiek is de verwachting dat de behoefte voor op afstand leren zal blijven aanhouden.  Het is overigens raadzaam binnen het bedrijf meerdere Opgeleide personen te hebben. Niet alleen kan een Opgeleid persoon vertrekken, maar de werkzaamheden binnen de PGS15 mogen bovendien alleen plaats vinden zolang deze persoon aanwezig is. Hetgeen betekent dat bij zijn of haar afwezigheid er geen werkzaamheden mogen plaats vinden. Reden genoeg om in ieder geval een aantal personen te hebben opgeleid.

Opleiding PGS15 nu ook in het Engels beschikbaar

Wanneer meer dan 2.500 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen wordt opgeslagen binnen een inrichting moet tijdens het verrichten van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig zijn. De cursus die de medewerker hiervoor moest volgen was tot op heden alleen in het Nederlands beschikbaar, maar daar komt nu verandering in.

Als één van de grootste aanbieders van PGS15 cursussen biedt SafetyNet Educations sinds aardig wat jaren deze opleiding landelijk aan, in company en sinds vorig jaar ook in de vorm van een E-learning. Hoewel de PGS15 cursus zich al in een niche bevindt, komen van tijd tot tijd ook aanvragen binnen voor een Engelse versie. Reden voor de opleider de E-learning cursus ook in het Engels te ontwikkelen en aan te bieden.

De deskundige dient aantoonbaar opgeleid te zijn. Bij voorkeur zijn dat er natuurlijk meer, want ook deze persoon gaat wel eens met vakantie of is ziek. Aangezien er binnen steeds meer bedrijven naast Nederlandstalige – ook internationale medewerkers rond lopen is het beschikken over meerdere PGS15 opgeleide personen, waaronder één of meerdere internationale medewerkers aan te bevelen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn. Deze aantoonbaarheid kan door het hebben van een Certificaat PGS15.De E-learning cursus, zowel in het Nederlands als ook in het Engels, is te bereiken via de site www.pgs15.training Overigens stelde SafetyNet Educations vorig jaar ook al de Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen beschikbaar naast een Nederlandstalige – ook een Engelse en Poolse versie. Deze is te bereiken via www.gevaarlijke-stoffen.eu

Informatiebronnen voor beslissing keuze blussystemen bij opslag gevaarlijke stoffen schieten te kort

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen?

 

De branchevereniging VNCW schreef eerder dit jaar een Enquête over de kennis van blussystemen uit. In deze enquête, werd gevraagd hoe men vaststelt of het blussysteem geschikt is voor de stoffen die men opslaat (welke informatiebronnen). Hierop gaf 28% aan uitsluitend de MSDS van de stof als bron te gebruiken. 33% van de respondenten gaf aan een combinatie van MSDS en UPD te raadplegen. 1% raadpleegt uitsluitend het UPD. Een opmerkelijke uitslag, gezien het percentage dat gebruik maakt van slechts één van deze informatiebronnen.

Wanneer men nieuwe stoffen / producten wilt gaan opslaan ervaart 83 procent van de respondenten wel eens onduidelijkheid of het blussysteem geschikt is. Dat is een hoog percentage. Het probleemgebied zit niet zozeer in de technische kennis, maar vooral in het probleemgebied ‘geschiktheid blussysteem met de stoffen die men op (wil) slaan en de informatiebronnen’. Daarbij richt de MSDS zich als informatiebron voornamelijk op handblusmiddelen.

 

Omdat de keuze in informatiebronnen beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de logistiek en de chemie te vergroten. De cursus richt zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek gaat men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontvangt men na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek. De cursusprijs voor de dag is laag doordat de ontwikkelkosten gesubsidieerd werden. Voor de cursus werden drie locaties gekozen.

 

Locatie Dordrecht – 26 Oktober – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-26-10-2017/

 

Locatie Eindhoven – 24 November – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-24-11-2017-2/

 

Locatie Zwolle – 15 december – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-15-12-2017/

 

Opleidingsvoorschriften PGS15 wordt (te) weinig nageleefd

Volgens 3.14.1 van de PGS15 moet een deskundige opgeleid zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen. Een representatief onder een aantal bedrijven leert dat veel bedrijven nog niet beschikken over één of meerdere PGS15 opgeleide personen.

Hoewel de opleidingsplicht al sinds het ontstaan van de PGS15 bestaat lijkt de onbekendheid met de verplichting oorzaak te zijn. Overigens wordt in hetzelfde onderzoek ook duidelijk dat de opleidingsplicht vanuit de ADR evenzo onbekend te zijn.

Nieuwe versie PGS15 (opslag gevaarlijke stoffen) versie 2016 verschenen

In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen vindt u hier.

PGS 2015:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.
Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

De publicatie vind je hier. Onze E-learning cursus PGS15 is helemaal aangepast aan de 2016 versie.

Status actualisatie PGS15:2016

De afgelopen weken is er regelmatig gevraagd naar de status van de PGS15. Op dit moment, begin juli, wordt hard gewerkt aan de eindredactie van de PGS15:2016. Als er geen inhoudelijke zaken zijn (bijvoorbeeld inconsistentie tussen hoofdstukken of paragrafen), dan  dan kunnen de plenaire leden van de PGS15 raad nog 3 weken commentaar geven. Het gaat dan alleen nog maar om  puur redactionele reacties. Na verwerking van deze reacties kan de eindversie aan de Programmaraad worden aangeboden voor goedkeuring als definitieve publicatie. Als alles goed gaat, kan de PGS 15:2016 dus begin september worden verwacht.

PGS Nieuwe Stijl.

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar de nieuwe structuur. Ook het uiterlijk verandert om PGS Nieuwe Stijl duidelijk herkenbaar te maken.

Wat is een PGS-richtlijn?

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor het milieu, externe veiligheid, brandveiligheid en de gezondheid en veiligheid van werknemers. De relatie met de betreffende wetgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om deze risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. In de richtlijnen worden concrete preventieve en repressieve maatregelen uitgewerkt waarmee een bedrijf ten aanzien van de omschreven risico’s op door de overheden erkende wijze aan de betreffende wetgeving kan voldoen.

Elementen PGS Nieuwe Stijl

Naar aanleiding van diverse discussies en rapporten heeft PGS Nieuwe Stijl de volgende hoofdelementen gekregen:
• Duidelijke relatie met de wettelijke kaders;
• Inventarisatie en evaluatie van de belangrijkste risico’s;
• een duidelijke beschrijving van het doel;
• het vastleggen van erkende maatregelen om aan die doelen te voldoen;
• hierbij werken partijen met de zogenaamde risicobenadering om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Risicobenadering

In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een aanpak waarmee PGS-teams op een systematische manier doelvoorschriften en erkende maatregelen vaststellen, naar aanleiding van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Dit gebeurt door het uniform identificeren van mogelijke scenario’s. Vervolgens worden deze risico’s/scenario’s gewogen en geclassificeerd. Op basis van de risico’s worden doelvoorschriften geformuleerd. Deze basis biedt de nodige kennis en focus op het doel om gefundeerde besluiten te nemen als het gaat om de keuze voor de benodigde maatregel(en).

Bedrijven die zelf de kennis en kunde hebben om veilig omgaan met gevaarlijke stoffen te waarborgen kunnen met PGS Nieuwe Stijl duidelijk zien aan welke doelen zij moeten voldoen. Tegelijkertijd biedt PGS Nieuwe Stijl bedrijven die deze kennis missen, de nodige informatie hierover (uitwerking van maatregelen). Met deze nieuwe werkwijze heeft een bedrijf of overheid meer informatie over de beoogde risico’s en doelen om te bepalen of het redelijk is een maatregel uit een PGS op te volgen of te kiezen voor alternatieve maatregelen.

De risicobenadering heeft verschillende voordelen:
• risico’s worden systematisch in kaart gebracht;
• risico’s worden vergeleken en keuzes maken wordt gemakkelijker;
• de doelen worden duidelijker onderbouwd in de PGS Nieuwe Stijl. Daardoor wordt het voor bedrijven en overheden duidelijker waarom bepaalde eisen worden gesteld;
• bij het verschijnen van een nieuwe PGS komt een uniforme geharmoniseerde aanpak voor implementatie beschikbaar. Hiermee wordt meer landelijke uniformiteit gecreëerd.

Opleidingseis in de PGS15

Voorschrift 3.14.1 van de concept versie van de PGS15 geeft nu nog specifieker dan in de voorgaande PGS15 versie aan wat de verwachtingen zijn rondom de opleiding van de medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Volgens de ARBO regelgeving dient iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt duidelijke werkinstructies rondom het werken met gevaarlijke stoffen ontvangen te hebben. De PGS15 zegt daarop vervolgens weer dat indien in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig moet zijn. Aangezien deze persoon ook wel eens afwezig is dienen er dus in de meeste gevallen meerdere personen aanwezig te zijn. Deze deskundigen moeten aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van deze deskundigen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.

De deskundigen moeten zijn opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing zijnde PGS15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen naar voren komt. Kennis is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.

Vernieuwde PGS15 wordt versie 2016

Het gaat nog wel een aantal maanden duren, maar er zit schot in de vernieuwing van de PGS15.

Midden 2015 werd het eerste concept openbaar gepubliceerd, waarna er 275 pagina’s opmerkingen binnen kwamen. Deze opmerkingen zijn vervolgens in clusters uitgezet. De commentaren hebben tot diverse discussies geleid. Er zijn echter te veel open eindjes binnen de PGS15 om deze in 2015 te kunnen afronden.

De nieuwe doelstelling is om eind januari 2016 alle lopende discussies alsnog afgerond te hebben. Hierna volgt nog een redactionele screening en gaat het resultaat nog eens langs de programmaraad. De PGS15:2016 zal ieder geval voor de zomer definitief zijn


Notice: Undefined index: sfsi_plus_okIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 286

Notice: Undefined index: sfsi_plus_telegramIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 287

Notice: Undefined index: sfsi_plus_vkIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 288

Notice: Undefined index: sfsi_plus_wechatIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 289

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weiboIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 290

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weibo_display in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 370
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us