Internationaal zijn er grote verschillen hoe verpakte gevaarlijke stoffen veilig opgeslagen moeten worden. Zelfs binnen Europa zijn er verschillen. De VNCW (de Nederlandse branchevereniging voor de PGS15) is sterk voorstander van een internationale richtlijn. Om dat te bereiken is het idee ontstaan om eerst een internationale vereniging op te starten. De naam van deze nieuw te vormen vereniging ligt al vast: International Association for Chemical Warehousing (IACW).

Hoewel de plannen hiervoor nog niet geheel omlijnd zijn, wordt er al wel gewerkt aan zowel de plannen voor een internationale vereniging alsmede aan een internationale standaard. De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verschillen alleen in de Europese Lidstaten al flink van elkaar. In een nog in te plannen project zal geïnventariseerd worden wat de bouwkundige-, brandtechnische- en organisatorische vereisten binnen heel Europa zijn. In beginsel wordt een opslagvoorziening uitgevoerd als een brandcompartiment, waarbij het noodzakelijk is dat de weerstand tegen branddoorslag en brand­overslag (WBDBO) tussen een ruimte waarin gevaarlijke stoffen worden opge­slagen en een andere ruimte (en anders­om), een bepaald aantal minuten bedraagt. Uitgangspunt hierbij is dat de brandweer binnen deze tijd de brand zodanig kan beheersen dat deze beperkt blijft tot het compartiment waarin deze is ontstaan.

PGS 15

In Nederland zijn de basiseisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen terug te vinden in de PGS 15. Deze eisen gelden tot een verpakkingsgrootte van een IBC. De basis in Nederland is een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van één uur. In België is er geen gecoördineerd document waarin de regelgeving rond de opslag van gevaarlijke stoffen is gebundeld. Bovendien zijn verschillende bestuursniveaus (federale staat, gewesten en gemeenten) bevoegd voor verschillende aspecten van de regelgeving wat het complex maakt.

ICPE

In Frankrijk wordt gewerkt met ICPE-klassen (Installations classées pour la protection de l’environnement). De denkwijze met betrekking tot de opslag is vergelijkbaar met Nederland en België, maar wijkt wel op sommige punten af.  Veel is terug te vinden in de arbeidswetgeving (D. n ° 79-846). Maar ook voor de bescherming van het milieu, vereist het decreet van 1977 een vergunning voor de inrichting en een verzoek van de prefect voor de inrichting met vergunning. Daarnaast zijn richtlijnen terug te vinden die richting geven hoe gevaarlijke stoffen opgeslagen moeten worden. In basis geldt een eis op het gebied van brandwerendheid van twee uur bij compartimenten die geschikt zijn voor de opslag van brandbare gevaarlijke stoffen.

Geinteresseerd om verder te lezen; lees Chemische logistiek magazine.

Op zoek naar een E-learning PGS?