Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van geïnfecteerde dieren

1. In afwijking van de bepalingen van het ADR, Bijlage A, randnummers 2.2.62.1.1 en 2.2.62.1.12.1 en in overeenstemming met de tekst zoals is goedgekeurd door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en AND in het voorjaar van 2015, luiden deze randnummers als volgt:

(a) Randnummer 2.2.62.1.1

De titel van klasse 6.2 omvat infectueuze stoffen. Infectueuze stoffen in de zin van het ADR zijn stoffen, waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn gedefinieerd als micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Opmerking 1: Genetische gemodificeerde micro-organismen en organismen, biologische producten, diagnostische monsters en geïnfecteerde levende dieren moeten in deze klasse worden ingedeeld, indien zij voldoen aan de voorwaarden van deze klasse.

Het vervoer van onbedoeld of natuurlijk geïnfecteerde levende dieren is alleen afhankelijk van de desbetreffende regels en voorschriften van de betreffende landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

Opmerking 2: Toxinen afkomstig van planten, dieren of bacteriën, die geen infectueuze stoffen of organismen bevatten of die niet aanwezig zijn in infectueuze stoffen of organismen, zijn stoffen van klasse 6.1, UN-nummer 3172 of 3462.

(b) Randnummer 2.2.62.1.12.1

Levende dieren mogen niet worden gebruikt om besmettelijke stoffen te verzenden, tenzij een dergelijke stof niet op een andere wijze verzonden kan worden. Levende dieren die opzettelijk geïnfecteerd zijn en waarvan bekend is of waarbij het vermoeden bestaat dat zij infectueuze stoffen bevatten, mogen alleen onder de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde voorwaarden vervoerd worden.

Opmerking: De goedkeuring van de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven op basis van de geldende regels voor het vervoer van levende dieren, rekening houdend met de aspecten van gevaarlijke goederen. De instanties die bevoegd zijn om deze voorwaarden en regels voor de goedkeuring vast te stellen, moeten op nationaal niveau worden geregeld.

Als er geen goedkeuring is van een bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR, mag de bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR een goedkeuring erkennen van de bevoegde autoriteit van een land dat geen RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR is.

Regels voor het vervoer van dieren zijn bijvoorbeeld opgenomen in Verordening(EG) nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L 3 van 5 januari 2005), zoals gewijzigd.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend.

Ook op zoek naar een passende opleiding gevaarlijke stoffen. Kijk op deze website.